Menu
Your Cart
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO

Eticaret Aydınlatma Metni

ALAT TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN E-TİCARET AYDINLATMA METNİ

1.      Tanımlar

E-Ticaret: Ticaretin (ürün/mal/hizmet alışverişi) elektronik (internet) ortamda yapılmasını,

İletişim: Gerçek kişilere ait telefon, e-posta ve açık adresi,

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Müşteri İşlem: Fatura, sipariş bilgisi, banka hesap bilgileri, talep, şikayet, öneri ve benzeri bilgileri,

İşlem Güvenliği: İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Kullanıcı Bilgileri, Kullanıcı Yetki/Erişim Bilgileri, IP Adresi Bilgileri ve internet erişim loğları ve benzeri bilgileri,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler ve benzeri bilgileri,

Politika: Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmha Politikası’nı,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

2.      Veri Sorumlusunun Kimliği

Alat İnş. Ve Yapı Malz. Tekstil Gıda Ürt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (‘Şirket’) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca elde ettiğimiz veya sizlerin tarafımıza paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işleneceğini ve aktarılacağını bu aydınlatma metni ile bildiriyoruz.

Unvan:

Alat İnş. Ve Yapı Malz. Tekstil Gıda Ürt.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

MERSİS Numarası:

0048015707900024

Adresi:

Organize Sanayi Bölgesi 17. Yol /ELAZIĞ

Telefon:

0(424) 255 17 01

E-mail ve KEP Adresi:

info@alattekstil.com - alatinsaat@hs06.kep.tr

3.      İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimiz ile E-Ticari faaliyetinde bulunan gerçek kişi müşterilerimizin, ad, soyad, T.C. kimlik no, vergi numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adresi, muhasebe yetkilisinin adı ve soyadı ile telefon numarası, şirket yetkilisinin adı ve soyadı ile telefon numarası, müşteri işlem bilgileri(fatura, sipariş bilgisi, banka hesap bilgileri, talep, şikayet, öneri bilgileri, işlem güvenliği bilgileri(internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, kullanıcı bilgileri, kullanıcı yetki/erişim bilgileri, IP adresi bilgileri ve internet erişim logları), ve hukuki işlem(adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler ve benzeri bilgiler) verileriniz işlenmektedir.

4.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, Kanun`da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep/Şikayetlerin Takibi

Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek

Web sitesinin kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek

Özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve kampanya, promosyon hizmetlerinin sizlerle paylaşımını sağlamak

İade işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,

Hediye çeki talebinizi karşılamak,

Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde saklama süresi dolduğunda yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

5.      İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması Ve Aktarılma Amaçları

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler: Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Denetçiler, Danışmanlar, YMMM/SMMM, Hizmet Alınan, İş Birliği Yapılan Kuruluşlar, Yetki Verilen Avukatlar, Bilgi Teknolojileri, Sunucu Hizmeti Sağlayan ve Arşiv Hizmeti Veren Şirketler, Bankalar ile gerekli hallerde paylaşılabilecektir.

Veri Aktarım Kapsamı: Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı

Veri Aktarım Amacı: Toplanan kişisel verileriniz; ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, hukuki iş ve işlemlerin takibi, ilgili kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla gerekli hallerde yurtiçi ve yurtdışına paylaşılabilecektir.

6.      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanma Yöntemi: Şirket’e iletmiş olduğunuz ya da Şirket tarafından elde edilen kişisel veriler verileriniz, E-Ticaret faaliyetleri kapsamında otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan başvuru formları, elektronik ortamda yapılan üyelik işlemleri, sözleşmeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, müşteri talep ve işlem belgeleri, web sitesi, telefon, elektronik posta ve SMS vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin 3. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun`un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; Mali Mevzuat, Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyet, sözleşmenin kurulması ve ifası, hak tahsisi, kullanılması ve korunması hukuki sebepleri kapsamında ve ürün/mal/hizmet satış ve satış sonrası hizmetlerin verilebilmesi için (Tüketici hakları), KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilerinizden açık rıza gerektiren işleme şartlarında ayrıca tarafınızdan onay istenecektir.

7.      İlgili Kişinin, Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları

Kanunun “İlgili Kişinin Hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Talepleriniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’inde belirtilen tarifedeki ücret alınabilir. Taleplerinizi Veri Sorumlusuna “Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” de anılan başvuru usulüne uygun dilekçenizi veya https://alattoptan.com// web sitemizde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak; Organize Sanayi Bölgesi 17. Yol /ELAZIĞ adresine ıslak imzalı olarak şahsen veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz.

 

ALAT TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

 

0.0
Koli
0
Desi
Bu site verisel Akıllı E-Ticaret Sistemleri İle Hazırlanmıştır.