Menu
Your Cart
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO

Müşteri Aydınlatma Metni

ALAT TEKSTİL LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

1.        Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Alat Tekstil Ltd. Şti.(“Alat Tekstil”) olarak, tekstil ürünlerimizi uluslararası kalite standartlarında üretmekte, müşteri memnuniyeti sağlayan anlayışla sizlere ulaştırmaktayız.

Kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun işlemekte ve saklı tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekteyiz.

Unvan:

Alat İnş. Ve Yapı Malz. Tekstil Gıda Ürt.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

MERSİS Numarası:

0048015707900024

Adresi:

Organize Sanayi Bölgesi 17. Yol /ELAZIĞ

Telefon:

0(424) 255 17 01

E-mail ve KEP Adresi:

info@alattekstil.com - alatinsaat@hs06.kep.tr

2.        İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik verisi: Ad, soyad, T.C. kimlik no, VKN

İletişim verisi: Telefon no, e-posta adresi, işyeri adresi, iletişim adresi, ülke

Müşteri İşlem Verisi: Fatura, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi

Finansal veri; Banka hesap bilgileri, ödeme bilgileri, kredi kartı bilgileri, ticari alışveriş durumunda risk yönetimi için gerekli olması durumunda bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri

Pazarlama verileri; Alışveriş geçmişi bilgileri

Hukuki İşlem Verileri; Hukuki bir konu veya dava bulunması durumunda adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler

Çalışma verisi; Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri

Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, etkinlik/organizasyon görüntüleri

Fiziksel mekan güvenliği: Güvenlik kamerası görüntüleri

Web sitesi kullanım verileri; Kullanıcının site içi aktiviteleri, web sitesi kullanıcı şifresi, IP adresi, log kayıtları vs., finans (ödeme bilgisi), pazarlama (indirim kodu bilgisi), çerez bilgisi kişisel verileriniz

Talep/Şikayet Verisi

Diğer Bilgiler: İmza

3.        Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasındaki işlemlerinizde işlem güvenliğinin sağlanması

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında denetim faaliyetlerinde bulunulması, sahte işlemlerin tespit edilmesi ve engellenmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi: tarafınızca yapılacak olan ürün/hizmet satışı sırasında finans ve muhasebe süreçlerinin bu bilgilere dayanılarak yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin tamamlanması, mahkemeler tarafından zorunlu olarak istenmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: gerektiği hallerde, vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda tarafınızla iletişime geçilmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi: tarafımızca ürün/hizmet satışı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin denetiminin sağlanması

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: satın aldığınız ürünlerin lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi ve takibi,

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi: kişisel verilerinizin online satış, doğrudan satış, dolaylı satış veya diğer satış süreçlerinde kullanılması

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: tarafınıza sunulan ürün ve hizmetler konusunda ilişkilerimizin yönetilmesi, taleplerinizin karşılanması ve geri dönüş sağlanması

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında tarafınız bilgileri kullanılarak müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için aktivitelerin yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi: Tarafımıza yapmış olduğunuz talep ya da şikayetlerin takip edilmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza ürün hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: mevzuat gereği bilgilerin verilmesi, yasal mercilerden gelen taleplerin karşılaması amaçları kapsamında işlenmektedir.

4.        Kişisel Verilerin Aktarılacak Alıcı Grupları ve Aktarılma Amacı

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir

Alıcı Grubu

Aktarma Amacı

Tedarikçiler

Satış süreçlerinin yürütülmesi, depolama, saklama, işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, online satış işlemlerinin tamamlanması için iletişim süreçlerinin yürütülmesi, online satış işlemleri ile ilgili tarafınıza destek verilebilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, talepleriniz ile ilgili dönüş yapılabilmesini sağlamak, tarafınız ile iletişim sağlanması, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilebilmesi, iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi

Anlaşmalı Hukuk Firması

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve davalara hazırlık yapılması, söz konusu süreçlerin tamamlanması

5.        Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Alat Tekstil’e iletmiş olduğunuz ya da Alat Tekstil tarafından elde edilen kişisel verileriniz, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden ve posta yoluyla ya da dijital olarak iletilen mektup, dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, çerezler ile topladığımız kişisel veriler ve uygulamalar, Alat Tekstil’i ziyaret etmeniz halinde kayda alınan görüntü ve ses kayıtları aracılığıyla, sözlü, basılı veya dijital yollarla veri toplanabilmektedir. Bu veriler, Alat Tekstil’e ait veri tabanlarında dijital veya basılı olarak işlenmekte, muhafaza edilmektedir.

Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu için, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu için, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olduğu için, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğu için, açık rızanız olması halinde işlemekteyiz.

6.        İlgili kişinin hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak;•Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, •Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, •Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, •Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, •Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, •Kanunun 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, •Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, •İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, •Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, özel teklifler için izin vermeniz halinde ticari elektronik iletileri göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız.

Taleplerinizi aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi biri ile ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine uygun dilekçenizi veya https://www.alattoptan.com/ web sitemizde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

1. Alat Tekstil’in alatinsaat@hs06.kep.tr posta adresine kayıtlı elektronik posta(KEP) adresinizden güvenli elektronik imza ile imzalayarak,

2. Organize Sanayi Bölgesi 17. Yol /ELAZIĞ adresine ıslak imzalı olarak şahsen veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz.

 

ALAT TEKSTİL LTD.ŞTİ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Alat Tekstil Ltd.Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı beyan eder, veri sorumlusunun faaliyetleri kapsamında sunduğu ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, özel teklifler için iletişim bilgilerim üzerinden ticari elektronik ileti almayı;

 

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum

 

Tarih           :........./......../..................

 

Veri Sahibinin

Adı Soyadı  :...................................................

T.C. Kimlik No: .............................................          İmza            :.....................................

0.0
Koli
0
Desi
Bu site verisel Akıllı E-Ticaret Sistemleri İle Hazırlanmıştır.