Menu
Your Cart
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO

Tedarikçi Aydınlatma Metni

ALAT TEKSTİL LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

1.        Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Alat Tekstil Ltd. Şti.(“Alat Tekstil”) olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun işlemekte ve saklı tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekteyiz.

Unvan:

Alat İnş. Ve Yapı Malz. Tekstil Gıda Ürt.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

MERSİS Numarası:

0048015707900024

Adresi:

Organize Sanayi Bölgesi 17. Yol /ELAZIĞ

Telefon:

0(424) 255 17 01

E-mail ve KEP Adresi:

info@alattekstil.com - alatinsaat@hs06.kep.tr

2.        İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik verisi: Ad, soyad, T.C. kimlik no, VKN

İletişim verisi: Telefon no, e-posta adresi, işyeri adresi, iletişim adresi, ülke

Tedarikçi İşlem Verisi: Fatura, talep bilgisi

Finansal veri; Banka hesap bilgileri, ödeme bilgileri, kredi kartı bilgileri, ticari alışveriş durumunda risk yönetimi için gerekli olması durumunda bilanço bilgileri,

Hukuki İşlem Verileri; Hukuki bir konu veya dava bulunması durumunda adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler

Çalışma verisi; Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli

Özlük: Meslek kartı bilgileri, mesleği, unvanı, imza sirküleri

Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, etkinlik/organizasyon görüntüleri

Fiziksel mekan güvenliği: Güvenlik kamerası görüntüleri

Talep/Şikayet Verisi

Diğer Bilgiler: İmza

3.        Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: mal/hizmet satın alma sırasında işlem güvenliğinin sağlanması

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: mal/hizmet satın alma sırasında denetim faaliyetlerinde bulunulması, sahte işlemlerin tespit edilmesi ve engellenmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi: Tedarikçilerin tesise erişebilmesi, hizmetin ifası için bilgilerin gerekli olması

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi: mal/hizmet satın alma süreçlerinin finans ve muhasebe bilgilerine dayanılarak yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin tamamlanması, mahkemeler tarafından zorunlu olarak istenmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: gerektiği hallerde, vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda tarafınızla iletişime geçilmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi: tarafımızca ürün/hizmet satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin denetiminin sağlanması

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: satın aldığımız ürünlerin lojistik faaliyetlerinin takibi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi: kişisel verilerinizin satın alma süreçlerinde kullanılması

Talep / Şikayetlerin Takibi: Tarafımıza yapmış olduğunuz talep ya da şikayetlerin takip edilmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: mevzuat gereği bilgilerin verilmesi, yasal mercilerden gelen taleplerin karşılaması amaçları kapsamında işlenmektedir.

4.        Kişisel Verilerin Aktarılacak Alıcı Grupları ve Aktarılma Amacı

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir

Alıcı Grubu

Aktarma Amacı

Tedarikçiler

Satın alma süreçlerinin yürütülmesi, depolama, saklama, işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, satın alma işlemlerinin tamamlanması için iletişim süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, talepleriniz ile ilgili dönüş yapılabilmesini sağlamak, tarafınız ile iletişim sağlanması, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi

Anlaşmalı Hukuk Firması

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve davalara hazırlık yapılması, söz konusu süreçlerin tamamlanması

5.        Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Alat Tekstil’e iletmiş olduğunuz ya da Alat Tekstil tarafından elde edilen kişisel verileriniz, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden ve posta yoluyla ya da dijital olarak iletilen mektup, dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, çerezler ile topladığımız kişisel veriler ve uygulamalar, Alat Tekstil’i ziyaret etmeniz halinde kayda alınan görüntü ve ses kayıtları aracılığıyla, sözlü, basılı veya dijital yollarla veri toplanabilmektedir. Bu veriler, Alat Tekstil’e ait veri tabanlarında dijital veya basılı olarak işlenmekte, muhafaza edilmektedir.

Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu için, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu için, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olduğu için, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğu için, açık rızanız olması halinde işlemekteyiz.

6.        İlgili kişinin hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak;•Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, •Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, •Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, •Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, •Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, •Kanunun 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, •Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, •İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, •Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Taleplerinizi aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi biri ile ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine uygun dilekçenizi veya https://www.alattoptan.com/ web sitemizde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

1. Alat Tekstil’in alatinsaat@hs06.kep.tr posta adresine kayıtlı elektronik posta(KEP) adresinizden güvenli elektronik imza ile imzalayarak,

2. Organize Sanayi Bölgesi 17. Yol/ELAZIĞ adresine ıslak imzalı olarak şahsen veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz.

ALAT TEKSTİL LTD.ŞTİ.

0.0
Koli
0
Desi
Bu site verisel Akıllı E-Ticaret Sistemleri İle Hazırlanmıştır.