Menu
Your Cart
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO

Kamera Aydınlatma Metni

ALAT TEKSTİL LTD.ŞTİ.

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

1.      Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Unvan:

Alat İnş. Ve Yapı Malz. Tekstil Gıda Ürt.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

MERSİS Numarası:

0048015707900024

Adresi:

Organize Sanayi Bölgesi 17. Yol /ELAZIĞ

Telefon:

0(424) 255 17 01

E-mail ve KEP Adresi:

info@alattekstil.com - alatinsaat@hs06.kep.tr

Alat İnş. Ve Yapı Malz. Tekstil Gıda Ürt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (“Alat Tekstil”), “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi gereğince, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak, kamera kaydı kişisel verilerinizi elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hâle getirme, sınıflandırma ya da kullanılması engellenme vb. şekillerde özenle işleyerek korumaktayız. Bu konuda, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına önem vermekteyiz. Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu bilinçle, veri sorumlusu sıfatıyla, gerekli bilgileri aşağıda sunmaktayız.

2.      İşlenecek Kişisel Veriler

Alat Tekstil fabrika girişinde, fabrika içerisinde, idari binada ve Alat Tekstil faaliyet alanı içerisinde bulunan etkinlik/sosyal alanlarda kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla çalışanlarımızın ve diğer ziyaretçilerimizin görüntü kayıtlarını toplamaktadır. İdari ofislerde(şirket müdürü ofisi ve muhasebe ofisi) sesli kameralar bulunmaktadır.

3.      Kamera Kayıtlarının Elde Edilme Yöntemleri

Kamera kaydı kişisel verilerinizi, Alat Tekstil içerisinde belli konumlarda bulunan kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile elde etmekteyiz.

Kişinin mahremiyetini, güvenlik amaçlarını aşan alanlarda(giyinme odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

4.      Kamera Kayıtlarının İşlenme Amacı

Kamere kayıtları kişisel verilerinizi:

 • Alat Tekstil faaliyet alanlarının güvenliğinin sağlanması, bina ve tesislere yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi,
 • Hizmet kalitesini arttırmak,
 • Alat Tekstil ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve ziyaretçilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması,
 • İş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi,
 • Alat Tekstil’e ait makinelerin, kayıt sistemlerinin ve diğer cihazların güvenliğinin sağlanması,

amacıyla sınırlı işlemekteyiz. Güvenlik kameralarının izleme alanları, izlenecek ekran sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, bu amaçlara ulaşmak için uygulanmaktadır.

5.      Kamera Kayıtlarının Aktarımı ve Korunması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri uyarınca ve yine yukarıda açıklanan amaçlarla, idari ve teknik güvenlik önlemleri sağlanarak, gerekli görüldüğü hallerde; Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hizmet Alınan, İşbirliği Yapılan Kuruluşlar ile sınırlı ölçüde paylaşabilmekteyiz. Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır. Kamera kaydı kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

Kanunun 5. maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

6.      Kamera Kayıtlarının Güvenliği ve Saklanma Süresi

KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kamere kayıtları 45 gün süre ile özenle saklanmaktadır. Görüntülere yalnızca yetkili kişiler yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ulaşabilmektedirler. Canlı kamera görüntülerini ise, şirket müdürü izleyebilmektedir. Görüntü kayıtlarına ulaşan personellere ve bakım onarım yapan tedarikçi firmaya gizlilik protokolü imzalatılarak, verileri saklayıp, koruyacaklarını taahhüt etmişlerdir. Personellere düzenli olarak eğitim verilmektedir. Kamera görüntülerine ait kayıtlar ayrı bir bölümde kilitli dolapta saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında, mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili kolluk kuvvetlerinin talebine bağlı olarak hukuki işlemin bitmesinden sonra(konu ile ilgili olmak kaydıyla) on yıl saklanmaktadır.

7.      Kişisel Veri Sahibinin Talep Edebileceği Haklar

Kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

8.      Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Talep Etme Yöntemleri

Kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin detaylı bilgilere (https://alattoptan.com//) adresinde yer alan Alat Tekstil Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Haklarınızı kullanmaya yönelik başvurularınızı, “https://alattoptan.com//” adresinden ulaşacağınız Veri Sahibi Başvuru Formu’nu uygun şekilde doldurarak Alat Tekstil’e ileterek yapabilirsiniz.

Talepler niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ilgili taraftan ücret talep edilebilir.

 

ALAT TEKSTİL LTD.ŞTİ.

0.0
Koli
0
Desi
Bu site verisel Akıllı E-Ticaret Sistemleri İle Hazırlanmıştır.