Menu
Your Cart
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO
AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO AKTÜEL EKONOMİK KALİTELİ HIZLI KARGO

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ KAPSAMINDA

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1.              Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; size daha iyi ürün ve hizmetlerin sunulması, iş ilişkisinin devamlılığı, teknolojik ilerlemeler/iyileştirmelerden haberdar etmek, reklamcılık ve iletişim amacıyla, müşteri hizmetlerinin sunulması, hediye/teşekkür/kutlama/hatırlatma mailleri göndermek, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla şirketimiz (Alat İnş. Ve Yapı Malz. Tekstil Gıda Ürt.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.– Alat Tekstil-) tarafından işlenebilecek, sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir. Bahsi geçen tüm bilgilendirmeler Alat Tekstil olarak marka kullanım haklarına sahip olduğumuz platformlardan yapılır.

2.              Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Şirketimiz(Alat Tekstil) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Hukuki Sebep

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kişisel Verilerin Aktarılması

Açık Rıza

İletişim Verisi

Adı ve Soyadı, E-posta adresi

Tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmet alınan üçüncü kişiler

3.              Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; elektronik haberleşme hizmetleri ve Alat Tekstil tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Alat Tekstil yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ve elektronik posta, kısa mesaj, web sitelerimizdeki bilgi formları gibi elektronik ortamda toplanır.

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır. İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza verdikten sonra işlenecektir. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda belgelenip, saklanır.

4.              İlgili Kişinin, Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları

Kanunun “İlgili Kişinin Hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Talepleriniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’inde belirtilen tarifedeki ücret alınabilir. Taleplerinizi Veri Sorumlusuna “Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” de anılan başvuru usulüne uygun dilekçenizi veya https://alattoptan.com// web sitemizde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak; Organize Sanayi Bölgesi 17. Yol /ELAZIĞ adresine ıslak imzalı olarak şahsen veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E- Bülten Aboneliği Aydınlatma Metnini okudum. İleti Yönetim Sistemi mevzuatı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

E-bültene abone olduğumdan dolayı, kayıtlı mail adresime periyodik olarak Alat İnş. Ve Yapı Malz. Tekstil Gıda Ürt.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. ve markaları adına gönderilecek olan e-bülten maillerine, ticari elektronik ileti gönderilmesine aktarılmasına ilişkin açık rızamı verdiğimi kabul ve beyan ederim.

E-Bülten Aboneliği Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

 

0.0
Koli
0
Desi
Bu site verisel Akıllı E-Ticaret Sistemleri İle Hazırlanmıştır.